ЗДТГазрын 8-р сарын санхүүгийн мэдээ

      Шилэн дансны цахмс хуудасанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт    
                   
                   
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
    ( Хуулийн 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.6,6.3.2,6.3.3,6.3.8 заалтын хүрээнд)
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Ховд сум Засаг дарга        
Төсвийн захирагчийн нэр: Ховд сум ЗДТГ        
                   
     
д/д Төсвийн байгууллага/эдийн засгийн
 ангилал
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
 /өссөн
дүнгээр/
Хэмнэлт /хэтрэлт/    
жилээр  Тайлант үе Дүн  Тайлбар    
  Урсгал зардал 291464.4 191656.8 184199.0 -517      
  Бараа, үйлчилгээний зардал 285161.4 189206.0 176554.7        
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл
 урамшил
195731.7 130487.2 130473.1 -14.1      
  Ажил олгогчоос нийгмийн
 даатгалд төлөх шимэтгэл
21530.5 14355.2 14090.2 -265      
  Байр ашиглалттай холбоотой
 тогтмол зардал
15520.1 8043.0 4037.5 -4005.55      
  Хангамж ,бараа материалын зардал 14943.4 9896.0 9531.7 -364.3      
  Норматив зардал 332.0 166.0 108.0 -58      
  эд хогшил,урсгал засварын зардал 0.0 0 0 0      
  Томилолт,зочны зардал 5692.7 3873.6 2685.1 -1188.5      
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
 үйлчилгээний төлбөр,хураамж  
30943.0 19355.0 13968.7 -5386.35      
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 468.0 3030.0 1660.5 -1369.5      
  Урсгал шилжүүлэг 6303.0 4895.0 4378.0 -517      
  Ажил олгогчоос олгох
 тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг
2408.0 1000.0 483.0 -517      
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад
 тэтгэмж,дэмжлэг
3895.0 3895.0 3895.0 0      
  Хөрөнгийн зардал       0      
  Хөрөнгө оруулалт        0      
  Зардалыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр              
                 
                   
                   
Дарга .........................................../ Өнерхан/    
                   
Ня-Бо ....................................../ Т.Алия /