ИТХурлын 8-р сарын санхүүгийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
    ( Хуулийн 6.2.1,6.2.2,6.2.3,6.2.6,6.3.2,6.3.3,6.3.8 заалтын хүрээнд)
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Ховд сум         
Төсвийн захирагчийн нэр: Ховд сум ИТХурал        
                   
     
д/д Төсвийн байгууллага/эдийн засгийн
 ангилал
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл
 /өссөн
дүнгээр/
Хэмнэлт /хэтрэлт/    
жилээр  Тайлант үе Дүн  Тайлбар    
  Урсгал зардал 35046.7 32098.4 32498.5 0      
  Бараа, үйлчилгээний зардал 35046.7 30046.4 28465.8        
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл
 урамшил
26239.8 24133.6 22935.9 -1197.7      
  Ажил олгогчоос нийгмийн
 даатгалд төлөх шимэтгэл
3982.0 2655.2 2572.0 -83.2      
  Байр ашиглалттай холбоотой
 тогтмол зардал
0 0 0 0      
  Хангамж ,бараа материалын зардал 3754.9 2603.6 2459.9 -143.7      
  Норматив зардал 0 0 0 0      
  эд хогшил,урсгал засварын зардал 0 0 0 0      
  Томилолт,зочны зардал 630.0 314.0 314.0 0      
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,
 үйлчилгээний төлбөр,хураамж  
340.0 290.0 134.0 -156      
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 100.0 50.0 50.0 0      
  Урсгал шилжүүлэг 0 0 0 0      
  Ажил олгогчоос олгох
 тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг
0 0 0 0      
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад
 тэтгэмж,дэмжлэг
0 0 0 0      
  Хөрөнгийн зардал       0      
  Хөрөнгө оруулалт        0      
  Зардалыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр              
                 
                   
                   
Дарга .........................................../Х.Тилеухан /    
                   
Ня-Бо ....................................../ Т.Алия /