Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн жагсаалт

д/д Төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо

Зарцуулсан

хөрөнгө

1 Тэтгэвэр Өндөр насны 221 50670898
    Тахир дутуугийн 22 4155600
    Тэжээгчээ алдсаны 27 5345660
    ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 1 369427
2 Тэтгэмж Жирэмсний, амаржсаны    
    Ажилгүйдлийн    
    Оршуулгын    
    Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны    
    ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3

Төлбөр 

зардал

ЭМД сангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
    Эмийн үнийн хөнгөлөлт    
    Рашаан сувилал    
    ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
   

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын

зардал авсан