Ховд сумын Соёлын төвийн 2015 оны төсөв

                      ХОВД СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ

д/д Үзүүлэлт 2015 оны төсөв
  УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 55126,9
  Бараа үйлчилгээний зардал 55009,6
  Бүлэг 1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 39902,9
  Үндсэн цалин 35888,0
  Нэмэгдэл хөлс  
  Гэрээт ажлын цалин 4014,9
  Бүлэг 2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 4389,3
  Тогтмол зардал 3239,6
  Гэрэл цахилгаан 406,4
  Түлш халаалт 2833,2
  Цэвэр бохир ус 0,0
  Бүлэг 4. Хангамж бараа материалын зардал 843,1
  Бичиг хэрэг 78,2
  Тээвэр /шатахуун/ 217,5
  Шуудан, холбоо 78,2
  Ном, хэвлэл 78,2
  Хог хаягдал цэвэрлэх 0,0
  БҮТЭЗ 391,0
  Бүлэг 5. Нормативт зардал 48,9
  Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 48,9
  Бүлэг 6. Эд хогшил, Урсгал засварын зардал 391,0
  Багаж, техник хэрэгсэл сэлбэг 0,0
  Тавилга 0,0
  Урсгал засвар 391,0
  Орон байрны засвар 391,0
  Машины сэлбэг  
  Бүлэг 7. Томилолт, зочны зардал 86,9
  Дотоод албан томилолт 86,9
  Бүлэг 8. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 5996,5
  Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэлт тогтоох 139,3
  Даатгалын үйлчилгээ  
  Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо  
  Тээврийн хэрэгслийн татвар  
  Газрын төлбөр  
  Татвар төлбөр, хураамж бусад  
  Уран бүтээлийн зардал 5857,2
  Музейин үзмэр худалдан авах  
  Эрдэм шинжилгээ судалгаа  
  Холбооны суваг ашигласны  
  Бүлэг 9.Бараа үйлчилгээний бусад 111,4
  Биеийн тамирын арга хэмжээ 111,4
  НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 117,3
  Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 117,3
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 55126,9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 5000,0
  Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээс санхүүжих  50126,9
  Орон тоо 7
  Удирдах 1
  Гүйцэтгэх 3
  Үйлчлэх 1
  Гэрээт 2