Ховд сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2015 оны төсөв

               ХОВД СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ

Д/д Үзүүлэлт 2015 оны төсөв
1 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 230677.4
2 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 230677.4
3 Бүлэг 1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 170380.4
4 Үндсэн цалин 160639.9
5 Нэмэгдэл хөлс  
6 Гэрээт ажлын цалин  
7 Үр дүнгийн урамшил 9740.5
8 Бүлэг 2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 18741.8
9 Тэтгэвэрийн даатгал 11926.6
10 Тэтгэмжийн даатгал 1363.0
11 ҮОМШ өвчний даатгал 1703.8
12 Ажилгүйдлийн даатгал 340.8
13 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 3407.6
14 Бүлэг 3.Бараа үйлчилгээний бусад зардал 41555.2
15 Байр ашиглалттай холбоотой бусад зардал 10949.9
16 Гэрэл цахилгаан 1300.0
17 Түлш, халаалт 9226.3
18 Цэвэр, бохир ус 423.6
19 Бүлэг 4. Хангамж бараа материалын зардал 13021.3
20 Бичиг хэрэг 640.0
21 Тээвэр /шатахуун/ 11350.0
22 Шуудан, холбоо 181.1
23 Ном, хэвлэл 21.6
24 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 500.0
25 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн  эд зүйлс 328.6
26 Бүлэг 5. Нормативт зардал 9290.2
27 Эм 0.0
28 Хоол 7290.2
29 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 2000.0
30 Бүлэг 6. Эд хогшил, Урсгал засварын зардал 707.1
31 Багаж, техник хэрэгсэл 64.3
32 Тавилга 142.8
33 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 0.0
34 Урсгал засвар 500.0
35 Бүлэг 7. Томилолт, зочны зардал 684.3
36 Дотоод албан томилолт 684.3
37 Бүлэг 8. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 462.4
38 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэлт тогтоох 200.3
39 Даатгалын үйлчилгээ 129.7
40 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 6.1
41 Тээврийн хэрэгслийн татвар 42.3
42 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 55.6

43

Газрын төлбөр 28.4
44 Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ 0.0
45 Бүлэг 9.Бараа үйлчилгээний бусад 6240.0
46 Нэг иргэнд ноогдох нормативаар тооцсон зардал  
47 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  
48 Хөтөлбөр болон  төслийн дотоод урсгал зардал 6240.0
49 Бүлэг 10. А/о олгох тэтгэмж, урамшуулал 200.0
50 Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж  
51 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан т  
52 Нэг удаагийн тэтгэмж 200.0
53 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 230677.4
54 Улсын төсвөөс санхүүжих  
55 Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээс санхүүжих  229977.4
56 Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих  
57 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих  
58 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 700.0
59  Орон тоо 22.0
60 Удирдах 1
61 Гүйцэтгэх 12
62 Үйлчлэх 7
63 Гэрээт                      2