Ховд сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын 2015 оны төсвийн нэгтгэл

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН  2015 ОНЫ ТӨСӨВ

Д/Д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

2015 ОНЫ ТӨСӨВ

1

НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

184582.0

2

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

184582.2

3

Бараа үйлчилгээний зардал

176902.4

4

Бүлэг 1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

116332.2

5

Үндсэн цалин

92469.3

6

Нэмэгдэл хөлс

6127.5

7

Гэрээт ажлын цалин

8817.0

8

Үр дүнгийн урамшил

8918.4

9

Бүлэг 2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх

12796.5

10

Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

10469.9

11

Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж

2326.6

12

Бүлэг 3. Байгууллагын тогтмол зардал

9522.7

13

Гэрэл цахилгаан

1742.5

14

Түлш, халаалт

7330.2

15

Цэвэр, бохир ус

450.0

16

Бүлэг 4. Хангамж бараа материалын зардал

777.6

17

Бичиг хэрэг

119.6

18

Тээвэр /шатахуун/

483.8

19

Шуудан, холбоо

106.6

20

Ном, хэвлэл

67.6

21

Бүлэг 5. Нормативт зардал

35673.7

22

Хоол

35109.5

23

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

512.2

24

Эм

52.0

25

Бүлэг 6. Эд хогшил, Урсгал засварын зардал

478.4

26

Эд хогшил

239.2

27

Урсгал засвар

239.2

28

Бүлэг 7. Томилолт, зочны зардал

163.8

29

Дотоод албан томилолт

163.8

30

Бүлэг 8. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил

140.4

31

Төлбөр хураамж болон бусад зардал

140.4

32

Холбооны суваг ашигласны

 

33

Бүлэг 9.Бараа үйлчилгээний бусад

1017.1

34

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

879.3

35

Биеийн тамрирын уралдаан, тэмцээн

137.8

36

Бүлэг 10. А/о олгох тэтгэмж, урамшуулал

7679.8

37

Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж

4986.0

38

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан т

2563.8

39

Нэг удаагийн тэтгэмж

130.0

40

Шагнал, урамшил

0.0

41

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

184582.2

42

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

184582.2

43

Орон тоо

16

44

Удирдах

1

45

Гүйцэтгэх

8

46

Үйлчлэх

5

47

Гэрээт

2

48

Хүүхдийн тоо

217

49

 

 

50

 

 

51