Ховд сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн төсвийн 2015 оны нэгтгэл

               ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ

Д/Д ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015 ОНЫ ТӨСӨВ
1 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 733402.2
2 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 733402.2
3 Бараа үйлчилгээний зардал 695672.6
4 Бүлэг 1.Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 486850.3
5 Үндсэн цалин 342773.1
6 Нэмэгдэл хөлс 85133.8
7 Гэрээт ажлын цалин 26830.6
8 Үр дүнгийн урамшил 32112.8
9 Бүлэг 2. Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 53553.5
10 Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 43816.5
11 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 9737.0
12 Бүлэг 3. Байгууллагын тогтмол зардал 36706.1
13 Гэрэл цахилгаан 5247.0
14 Түлш, халаалт 30581.1
15 Цэвэр, бохир ус 878.0
16 Бүлэг 4. Хангамж бараа материалын зардал 2982.1
17 Бичиг хэрэг 539.4
18 Тээвэр /шатахуун/ 790.9
19 Шуудан, холбоо 977.6
20 Ном, хэвлэл 674.2
21 Бүлэг 5. Нормативт зардал 107898.3
22 Хоол 106855.8
23 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 846.0
24 Эм 196.5
25 Бүлэг 6. Эд хогшил, Урсгал засварын зардал 2842.3
26 Эд хогшил 1591.7
27 Урсгал засвар 1250.6
28 Бүлэг 7. Томилолт, зочны зардал 755.1
29 Дотоод албан томилолт 755.1
30 Бүлэг 8. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 505.7
31 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 505.7
32 Холбооны суваг ашигласны 0.0
33 Бүлэг 9.Бараа үйлчилгээний бусад 3579.2
34 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3363.4
35 Биеийн тамрирын уралдаан, тэмцээн 215.8
36 Бүлэг 10. А/о олгох тэтгэмж, урамшуулал 16162.6
37 Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж 0.0
38 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан т 16162.6
39 Нэг удаагийн тэтгэмж 0.0
40 Шагнал, урамшил 0.0
41 Бүлэг 11. Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад дэмжлэг 21567.0
42 Үдийн цай 21567.0
43 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 733402.2
44 Туслах үйл ажиллагаанаас 500.0
45 Тусгай шилжүүлэг 732902.2
46 Орон тоо 64
47 Удирдах 4
48 Гүйцэтгэх 32
49 Үйлчлэх 19
50 Гэрээт 9
51 Хүүхдийн тоо 462