Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын сар улирлын хуваарь

     Ховд сумын ОНХ-ийн сангийн 2015 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь

д/д

Хөрөнгө оруулалт төсөл  

арга хэмжээний нэр

төсөвт

өртөг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Цэцэрлэгийн хашааг хайстай

гэрэлтүүлэгтэй болгох

4.1 4.1                      
 

Баянбүлаг багт

мал угаах ванн барих

7.8           7.8            
 

Цагаанбүргас

багт мал угаах ванн барих

7.8           7.8            
 

Баруунсалаа

багт мал угаах ванн барих

7.8           7.8            
 

Соёлын төвийг тоног

төхөөрөмжөөр хангах

10.0           10.0            
 

Дотуур байрны гал

тогооны тоног төхөөрөмж

8.0         5.0     3.0        
  Стадионы их засвар 54.0       20.0  

10.0

14.0   10.0      
  Эмнэлгийн халаалтын их засвар 19.0           9.0       10.0    
 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн

засвар/ цонх шинэчлэх /

11.0         5.0   6.0          
  Баяр наадмын зардал 5.0             5.0          
 

Хүүхдийн "Авъас"  

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

2.0                 2.0      
 

Хүүхдийн "Ном"

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

1.0                 1.0      
 

Багш хөтөлбөр

хэрэгжүүлэх

2.0                 2.0      
 

Сумын төвийн

хогийг ачиж цэвэрлэх

11.0       6.0   5.0            
  Интернетийн үйлчилгээ 8.9     8.9                  
  Хөтөлбөр арга хэмжээ 5.0                 5.0      
 

Цаг уурын Дунд ус өртөөний

автомат станцын дутагдсан хөрөнгө

1.8                   1.8    
 

ИТХ-ын төлөөлөгч

нарыг чадавхижуулах хөтөлбөр

10.0       10.0                
  Ахмадын танхимын тохижилт 2.0                 2.0      
  ДҮН 178.2 4.1 0.0 8.9 36.0 10.0 57.4 25.0 3.0 22.0 11.8 0.0 0.0