Ховд сумын Орон нутгийн төсвийн 2015 оны нэгтгэл

                         Ховд сумын Орон нутгийн төсвийн 2015 оны нэгтгэл

Зардлын төрөл ИТХ ЗДТГ Баг Нөөц хөрөнгө Халамж Ахмад

Хот

тохжилт

МЭУСАХ

Нийт

зардал

Урсгал зардлын дүн 46644,7 198741,0 63159,4 4500,0 284351,0 880,0 2500,0 30273,0 631049,1
Бараа үйлчилгээний зардал 45636.7 194346.0 62259.4 4500.0 0.0 160.0 2500.0 30273.0 339675.1
Цалин   хөлс 36199.8 144821.7 50910.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 231931.5
Үндсэн цалин 26239.8 129697.7 43182.0           199119.5
Нэмэгдэл урамшил 9960.0               9960.0
Гэрээт ажлын цалин   15124.0 7728.0           22852.0
НДШ 3982.0 15930.0 5600.1 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

25512.5
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5454,9 33593.9 5749.3 4500.0 0.0 160.0 2500.0 30273.0 82231.1
Бичиг хэрэг 262,0 1560,0

254,4

          2076,4
Гэрэл цахилгаан   2178,0 509,9           2687,9
Түлш халаалт   10625,0 2207,2           12832,2
Тээвэр шатахуун 3094,4 8413,2 1276,3           12783,9
Шуудан холбоо 289,0 2806,0 170,0           3265,0
Томилолт 630,0 5456,7 236,0           6322,7
Ном хэвлэл 109.5 220.0 243.5           573.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл   332.0             332.0
Сургалт зохион байгуулах 630.0               630.0
Урсгал засвар   1000.0 432.0           1432.0
Төлбөр хураамж   200.0 75.0           275.0
Газрын төлбөр   140.0             140.0
Мэдээлэл сурталчилгаа 260.0 250.0             510.0
Биеийн тамирын зардал 100.0 223.0 245.0           568.0
БГАҮХөлс           160.0     160.0
Аудит баталгаажуулалт 80.0 160.0 100.0           340.0
Оношлого   30.0             30.0
Хог хаягдал зайлуулах             2500.0   2500.0
МЭУСАХ               30273,0 30273,0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө       4500,0         4500.0
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 1008,0 4395,0 900,0 0,0 284351,0 720,0 0,0 0,0 291374,0
Шагнал урамшил           720,0     720,0
Халамжийн сан         284351,0       284351,0
НУТэтгэмж 1008,0 500,0 900,0           2408.0
Бүтцийн өөрчлөлт   3895,0             3895.0
Хөрөнгийн зардал 1000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
Тоног төхөөрөмж 1000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0
Нийт зардлын дүн 47644,7 200741,0 63159,4 4500,0 284351,0 880,0 2500,0 30273,0
Санхүүжүүлэх эх үүсвэр 47644,7 200741,0 63159,4 4500,0 284351,0 880,0 2500,0 30273,0 634049,1
Үндсэн үйл ажиллагааны зардал   605,0             605,0
Хүү торгуулийн орлого   2000,0             2000,0
Орон нутгийн татвараас   23400,0             23400,0
Санхүүжилт 47644,7 174736,0 63159,4 4500,0 284351,0 880,0 2500,0 30273,0 608044,1
Орон тоо 2 19 9           30.0
Удирдах 1 3 5           9.0
Гүйцэтгэх 1 10             11.0
Үйлчлэх   3             3.0
Гэрээт   3 4           7.0