Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажил

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хэрэгжүүлэх

хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төсөв

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр төрөл Эхлэх, дуусах хугацаа Төсөвт өртөг 2015 онд санхүүжих
  А.Хөрөнгө оруулалт 2015 27,5 27,5
  Цэцэрлэгийн хашааг хайстай, гэрэлтүүлэгтэй болгох 2015 4,1 4,1
  Баянбулаг багт мал угаах ванн барих 2015 7,8 7,8
  Цагаанбургас багт мал угаах ванн барих 2015 7,8 7,8
  Баруунсалаа багт мал угаах ванн барих 2015 7,8 7,8
  Б.Тоног төхөөрөмж 2015 18,0 18,0
  Соёлын төвийг тоног төхөөрөмж хангах 2015 10 10
  Дотуур байрны гал тогооны тоног төхөөрмөж 2015 8,0 8,0
  В.Их засвар 2015 84,0 84,0
  Стадионы их засвар 2015 54,0 54,0
  Эмнэлэгийн халаалтын их засвар 2015 19,0 19,0
  Цэцэрлэгийн цонхны их засвар 2015 11,0 11,0
  Г.Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ 2015 48,7 48,7
  Баяр наадам 2015 5,0 5,0
  Хүүхдийн "Авьяас" хөтөлбөр 2015 2,0 2,0
  Багш хөтөлбөр /цэцэрлэг/ 2015 2,0 2,0
  Ном хөтөлбөр 2015 1,0 1,0
  Сумын төвийн хог ачиж  зайлуулах 2015 11,0 11,0
  Интернетийн үйлчилгээ 2015 8,9 8,9
  Хөтөлбөр арга хэмжээ 2015 5,0 5,0
  Цаг уурын Дунд ус өртөөний автомат станцын дутагдсан хөрөнгө 2015 1,8 1,8
  ИТХ-ын төлөөлөгч нарыг чадавхижуулах хөтөлбөр 2015 10,0 10,0
  Ахмадын танхимын тохижилт 2015 2,0 2,0
  Нийт дүн   178,2 178,2