Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөл

 Сумын Засаг даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/34 дүгээр захирамжаар "Сумын хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг шинчлэн байгуулсан. Зөвлөлийн хурлаар 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг батлав.