ЗДТГазрын ажилчдын албан тушаал, холбоо барих утас, хаяг

д/д Овог нэр Албан тушаал Хаяг Утас
1 Ш.Ерболат Засаг дарга erbolat@mail.ru 95579988
2 К.Алманбек Засаг даргын орлогч almai_0404@yahoo.com 99435087
3 Х.Өнерхан ЗД-ын Тамгын газрын дарга unerhan67@yahoo.com 99476067
4 Д.Жолды Төрийн сангийн төлөөлөгч   99436825
5 Д.Аман Нягтлан    
6 М.Серикберген Нярав   99475942
7 Б.Дүйсенбек НХ-ийн үйлчилгээний мэргжилтэн duisyenbyek@yahoo.com 99438892
8 Ш.Айбол БОХУБайцаагч aipu_58@yahoo.com 99437114
9 Д.Хурметбек НБ-ын ажилтан khurmetdek@yahoo.com 95338854
10 Ш.Серикбол НД-ын байцаагч seku_9@yahoo.com 99159375
11 Б.Бибигүл Бичиг хэргийн эрхлэгч b_bibigul@yahoo.com 96604366
12 К.Жаналган Улсын бүртгэгч jan.ko@yahoo.com 99436641
13 Х.Жанар Газрын даамал h_janar@yahoo.com 95560104
14 Т.Күлия ХАА хариуцсан дотоод ажилтан t_kuli88@yahoo.com 99381740
15 А.Дария Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэр a_bortu@yahoo.com 99474203
16 Х.Алма Үйлчлэгч   94946291
17 Х.Тилейхан Жолооч   99439305
18 Х.Хурманхан Жолооч   96672422
19 Т.Солтаншарив Дунд ус багийн Засаг дарга   95433301
20 Ж.Абай Улаанбураа багийн Засаг дарга   95437103
21 Х.Жанкельд Баруунсалаа багийн Засаг дарга    
22 С.Хуантхан Цагаанбургас багийн Засаг дарга   94225781
23 Ж.Серикбол Баянбулаг багийн Засаг дарга   99433631
24 М.Магзумхан Галч    

 

2014 ОНЫ   БАЙДЛААР ӨРГӨДӨЛ  ХҮСЭЛТИЙГ

ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

 

2014-12-05                                                                                                                              Дунд ус

 

 

Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн нийт  84  өргөдөл , гомдолыг бичгээр   хүлээн авсан. Үүнээс: газартай болон нийгмийн халамжтай холбоотой өргөдлүүдийг холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж хугацаанд нь шийдвэрлэж байна.

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр авч үзвэл:

 

Өргөдөл хүсэлтийн утга

 

Нийт тоо

 

Шийдвэрлэлтийн байдал

 

Тоо

 

Хариу эзэнд нь мэдэгдсэн байдал

 

Бичгээр

 

84

 

Шийдвэрлэсэн нь:

 

66

Захирамж болон албан тоот, хариу мэдэгдэх хуудасаар өгсөн болно

Шийдвэрлэх шатанд

8

 

 

Үүнээс

-

Харъяллын дагуу шилжүүлсэн

10

Өргөдлийг нэг нэг  хувь олшруулан хүргүүлэв.

Амаар

-

Шийдвэрлэсэн

-

ЗДТГазрын албан тоот болон захирамж, хариу мэдэгдэх хуудас

 

                               Дүн

 

 

84

 

а/Сумын Засаг даргын Тамгын газарт иргэдийн ирүүлсэн өргөдөл хүсэлтийн шийдвэрлэлт:

Иргэдээс сумын Засаг даргын нэр дээр 57   , Засаг даргын Тамгын газрын нэр дээр 27  өргөдөл ирүүллээ. Сумын Засаг даргын нэр дээр ажил хүссэн 8 өргөдөл одоохондоо шийдвэрлээгүй хүлээгдэж байна. Сумын Засаг дарга болон Тамгын газрын дарга нар хүлээн авсан иргэдийн санал хүсэлт өргөдөлд тухай бүрд нь холбогдох хариу өгч шийдвэрлэсэн бөгөөд бичгээр хүлээн авсан өргөдөл хүсэлтийг үндэслэлтэйгээр , шуурхай шийдвэрлэх нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд холбогдох байгууллагууд, албан тушаалтнуудад бодитойгоор хандаж ажилласан юм. Түүний үр дүнд нийт хүлээж авсан өргөдлийн хариуг хугацаанд нь хариу мэдэгдэх хуудасаар  буюу амаар хариу өгч байна.

Засаг дарга болон Тамгын газрын даргын  нэр дээр ажил хүссэн  болон хүүхэд үрчлэн авах тухай гаргасан  өргөдөлүүдийг хүлээн авч ,  хүүхэд үрчлэн авах тухай гаргасан өргөдөл болон газрын тухай  гаргасан өргөдөлүүдийг  Засаг даргын захирамж гаргаж , газартай холбоотой зарим өргөдлийг Газрын даамалтай шилжүүлж, зарим өргөдлийн хариуг  хариу мэдэгдэх хуудасаар хугацаанд нь  хариу өгч байна.

 

 

 

 

     МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

 

БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ                                    Б.БИБИГҮЛ