Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
41 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 2014-04-28
42 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2014-04-28
43 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-28
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-28
45 Сарын аян зохион байгуулах тухай 2014-04-28
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-28
47 Газар эзэмшүүлэх тухай 2014-04-23
48 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-23
49 Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2014-04-23
50 Ургийн овог өөрчлөх тухай 2014-04-21