Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
31 Худаг эзэмшүүлэх тухай 2014-04-15
32 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-06
33 Урамшуулал олгох тухай 2014-05-06
34 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-05
35 Газрын хэмжээ өөрчлөх тухай 2014-05-05
36 Газар эзэмшүүлэх тухай 2014-05-05
37 Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-02
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-29
39 Хяналтын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-29
40 Хөтөлбөрт хамрагдах малчдыг батлах тухай 2014-04-28