Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
191 Цол олгох тухай 2015-07-10
192 Цол олгох тухай 2015-07-10
193 Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай 2015-07-20
194 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2015-07-23
195 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2015-07-30
196 Хөрөнгө зарлага болгох тухай 2015-07-30
197 Хөрөнгө зарлага болгох тухай 2015-07-30
198 Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 2015-08-13
199 Асран хамгаалагч тогтоох тухай 2015-08-14