Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
11 Зөвлөлийн журам батлах тухай 2014-02-26
12 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2014-02-11
13 Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2014-03-06
14 Ǻâëºë áàéãóóëàõ òóõàé 2014-04-07
15 Õ¿¿õäèéí òºëºº îðîí íóòãèéí çºâëºëèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèéã øèíý÷ëýí áàéãóóëàõ òóõàé 2014-04-04
16 Àæëûí õýñýã áàéãóóëàõ òóõàé 2014-04-04
17 Öýðýã òàòëàãà ÿâóóëàõ òóõàé 2014-04-02
18 Õóäàã ýçýìø¿¿ëýõ òóõàé 2014-04-01
19 ¯íýëãýýíèé õîðîî áàéãóóëàõ òóõàé 2014-03-26
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-01