Асран хамгаалагч тогтоох тухай

Асран хамгаалагч тогтоох тухай

 

2015-08-14                                                      А/116                                                 Дунд ус

 

Гэр бүлийн тухай Монгол Улсын хуулийн 70 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 71.1.7  дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Баруунсалаа багийн иргэн эцэг Хуматай овогтой Билай 2013 онд, эх Байтохай овогтой Айбарша 2015 онд өвчний улмаас  тус нас барьж Билай овогтой Жанаргүл бүтэн өнчин үлдсэн тул түүний  асран хамгаалагчаар Билай овогтой Уатханыг тогтоосугай.

2.Гэр бүлийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу Б.Жанаргүлийн асран хамгаалагчийн хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллахыг Баруунсалаа багийн иргэн /Б.Уатхан/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү захирамжинд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Өнерхан, Баруунсалаа багийн Засаг дарга Х.Жанкельд нарт тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                 Ш.ЕРБОЛАТ