Хөрөнгө зарлага болгох тухай

Хөрөнгө зарлага болгох тухай

 

2015-07-30                                                     А/114                                                   Дунд ус

 

Төсвийн тухай Монгол Улсын хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 дэхь заалтын “Д” заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Дунд ус багийн Ногоон байгууламжийн газарт авсан бордооны үнэ 77000 /далан долоон мянган/ төгрөгийг зарлага болгосугай.

2.Зарлага болгох 77000 /далан долоон мянган/ төгрөгийг Дунд ус багийн хөгжлийн сангаас тооцож олгохыг ня-бо /Т.Алия/-д  зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                           Ш.ЕРБОЛАТ