Хөрөнгө зарлага болгох тухай

Хөрөнгө зарлага болгох тухай

 

2015-07-30                                                           А/113                                           Дунд ус

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.1.1-ийн “Л” заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Баянбулаг багийн Орлогын чиглэлийн машин зам засах ажилд зориулан  162800 /нэг зуун жаран хоёр мянга найман зуун/ төгрөг,  Цагаанбургас багийн Давдагийн машин зам засах ажилд зориулан  250,000 /хоёр зуун тавин мянган/ төгрөгийг  тус тус зарцуулсугай.

2.Зам засварын ажилд зарцуулах 412800  /дөрвөн зуун арван хоёр мянга найман зуун / төгрөгийг Баянбулаг , Цагаанбургас багийн хөгжлийн сангаас гаргаж зарлага болгохыг нягтлан бодогч /Т.Алия/-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                              Ш.ЕРБОЛАТ