Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

2015-07-23                                                       А/111                                                 Дунд ус

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч Шарвен овогтой Серкбол өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэж байгаа тул түр томилогдож буй Мухамед овогтой Ыбырайд ажил хүлээлцэх аймгийн ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллах сумын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагч Ш.Айбол-Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг

                                                                                түр орлон гүйцэтгэгч

Гишүүд:Ш.Дүрэмхан-МЭҮТасгийн мэргэжилтэн

              М.Серикберген-Засаг даргын Тамгын газрын нярав

2.Аулын хэсэгтэй хамтран ажиллахыг сумын ажлын хэсэг /Ш.Айбол/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                               Ш.ЕРБОЛАТ