Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай

Хязгаарлалтын дэглэм цуцлах тухай

 

2015-07-20                                                А/110                                                        Дунд ус

 

Малын удмын сан , эрүүл мэндийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Дунд ус багийн Замын худаг гэдэг газарт гарсан халдварт ВО52 өвчний хязгаарлалтын дэглэмийг цуцлах МЭҮНэгжийн дүгнэлт гарсан тул 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн хязгаарлалтын дэглэмийг цуцалсугай.

2.Хязгаарлалтын дэглэмийг цуцалсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

3.Цаашид ВО52 малын халдварт өвчнөөс хүн, малыг урьдчилан сэргийлэх, сэжигтэй бүхий малчид  малыг хяналтанд байлгаж халдваргүйжүүлэлт хийх, сурталчилгааны ажлыг байнга  явуулж байхыг  Бесказына МЭҮНэгжийн захирал  /Х.Хайрлыс/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                               Ш.ЕРБОЛАТ