Холбоо барих

  Сумын ИТХ-ын дарга Х.Тилеухан-99350661,50430661

Сумын Засаг дарга Ш.Ерболат-95579988

Засаг даргын орлогч К.Алманбек-99435087

Засаг даргын Тамгын газрын дарга Х.Өнерхан-99476067,86168105

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Бахыт-99479813

Төрийн сангийн төлөөлөгч Д.Жолды-99436825

Байгаль орчны Улсын байцаагч Ш.Айбол-99437114

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн Ш.Дүрэмхан-95430386

Нийгмийн ажилтан Д.Хурметбек-99232998

Халамжийн мэргэжилтэн Б.Дүйсенбек-99438892

Байгал хамгаалагч А.Аманбол-99010731

Татварын байцаагч Е.Бахыт-95533180

Газрын даамал Х.Жанар-99436394

Улсын бүртгэгч К.Жаналган- 99436641

 Дунд ус багийн Засаг дарга Т.Солтаншарив -95433001

Баянбулаг багийн Засаг дарга Ж.Серикбол- 99433361

Цагаанбургас багийн Засаг дарга С.Хуантхан-94225481

Баруунсалаа багийн Засаг дарга 94177778

Улаанбураа багийн Засаг дарга Ж.Абай-95437103

Хэсгийн цагдаа Б.Сейл- 95425299

Ахмадын хорооны дарга А.Шайзан-95438975

Сургуулийн захирал Я.Өмирхан-99437936

Соёлын төвийн эрхлэгч Х.Аманбол- 95749506

Эрүүл мэндийн төвийн дарга Н.Бэрхбол- 88001324

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч Т.Амангельд- 96981227

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн А.Дария-99474203

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн Х.Дөрвөдхан- 95430386

Хурлын ажилтан Т.Далелхан- 95221542, 95533543

Хаяг:

Ховд аймгийн Ховд сумын Засаг даргын Тамгын газар. Ховд сум Дунд ус баг

Бидэнтэй холбогдох

Нэр (*)

И-мэйл (*)

Зурвас (*)